5990841
Nastavit jako výchozí Přidat k oblíbeným

GLYNWED s.r.o.

Váš dodavatel stavebních materiálů - střechy, odvodnění, dešťová voda

Anketa

Co byste na našich stránkách do budoucna uvítali?
 
31% (964)
 
9% (276)
 
2% (49)
 
21% (632)
 
9% (289)
 
2% (47)
 
1% (30)
 
1% (32)
Všechny ankety a kvízy

Z našeho e-shopu

SIROPLAST K 100 koleno 90°
Další výrobky
z našeho e-shopu!

Slovník pojmů

 • akumulace - shromáždění vody v zásobníku (nádrži) za účelem její dočasné retence a řízeného odpouštění nebo následného využití
 • balastní vody - nežádoucí vody ve stokové síti, prosakující do netěsných nebo poškozených kanalizací
 • bilance vody - kvantitativní vyjádření množství, které prochází jednotlivými složkami hydrologického cyklu
 • blokový déšť - odvozen z čar náhradních intenzit,závislý na době trvání a periodicitě výskytu
 • centralizované odvodnění - předpokládání vybudování dešťové kanalizace a svedení těchto vod je realizováno do jednoho místa
 • čistírna odpadních vod - soubor objektů a zařízení k čištění a zneškodňování odpadních vod a zpracování čistírenských kalů. Rozeznávají se čistírny splaškových a průmyslových odpadních vod
 • decentralizované odvodnění- předpokládá likvidaci dešťové vody individuálně v místech, kam srážková voda dopadne (zasakovací studny, drenáže, vsakovací moduly, průlehy apod.)
 • dešťová usazovací nádrž - slouží k zachycení splavenin a plovoucích látek během prvního splachu
 • dešťová voda- voda povrchová vzniklá z dešťových srážek, dále též voda "srážková"
 • doba trvání srážky- doba od počátku trvání deště po jeho skončení, pro výpočet dle současných dostupných norem se počítá obvykle s intenzitou 15minutového deště v urbanizovaném povodí
 • dotace podzemních vod - obohacování podzemních vod zejména vodou povrchovou. V současné době se vlivem zastavěnosti a nepropustnosti pozemků snižují dotace vod do podzemí. Řešením je vsakování dešťové vody v blízkosti dopadu dešťové srážky (v místě nové stavby) a tím obohacování zdrojů podzemních vod
 • drenážní potrubí - perforované trubky z různého materiálu (PVC, PEHD) s možností volby perforace u některých typů drenáže- 1/3, 2/3 a celoperforovaná (např. Siroplast, Sirowell), drenáže slouží k odvodnění základů budov nebo pro plošné zasáknutí dešťových vod ze střech
 • hladina podzemní vody - zvodněné horninové prostředí se označuje jako zvodeň, horní povrch zvodně tvoří hladinu podzemní vody. Podle tlaku na hladině rozeznáváme hladinu volnou (roven tlaku atmosferickému) a hladinu napjatou (tlak je vyšší než tlak atmosferický)
 • horská vpust - je určena pro odvádění srážkových vod z terénu se sklonem obvykle větším než 8%, z nezpevněného terénu nebo z terénu s velkým povodím. Horské vpustě jsou osazeny velkou plochou mříží a mají kalový prostor na splaveniny. V případě velkého odtoku nahrazuje kapacitu 2 uličních vpustí.
 • hydrologický cyklus - koloběh vody, je to sálý oběh povrchové a podzemní vody, doprovázený změnami jejího skupenství
 • infiltrace dešťových vod - vsakování, pronikání vody ze zemského povrchu do půdy a hornin (dále viz umělá infiltrace)
 • intenzita deště - jedna ze základních charakteristik deště, vyjadřuje se jako množství dopadlých srážek (v mm) za určité časové období (obvykle v min)
 • jednotná kanalizační síť všechny druhy odpadních vod (splaškové, dešťové, průmyslové) jsou svedeny jedinou kanalizační sítí na čistírnu odpadních vod
 • lapol (odlučovač ropných látek) - k odloučení ropných látek z ploch, u kterých je očekávána jejich velká koncentrace (parkoviště, čerpací stanice, manipulační plochy, servisy apod.). Dále viz normy EN 858, ČSN EN 858 (pro odlučovače lehkých kapalin), EN 752-2, EN 752-4 (pro projektování odlučovačů), ČSN 756101, nutno respektovat příslušné zákony (Vodní zákon apod.)
 • modelový déšť - odvozen z historických dešťů (reálných, naměřených dešťů v určitém časovém období). Pokud nějaké údaje chybí, jsou domodelovány chybějící údaje ze známých dešťových úhrnů. Mezi modelové deště patří např. blokový déšť nebo Šifaldův déšť (modelový déšť s proměnnou intenzitou)
 • nepropustná plocha - v terminologii výpočtu dešťového odtoku se jedná o plochu, u které není možné přímo zasáknout dopadlou srážkovou vodu. Voda je sváděna z těchto ploch (střech, chodníků, parkovišť apod.) a odváděna do kanalizace (pokud je to možné),akumulována nebo nebo vhodně zasáknuta mimo tyto plochy nebo pod nimi pomocí zasakovacích zařízení
 • oddílná kanalizace (modifikovaná, kombinovaná) - jednotlivé složky odpadních vod jsou odváděny samostatně (splaškové, dešťové a průmyslové) a samostatně čištěny
 • odlehčovací komora - objekty na jednotných stokových sítí pro účely odlehčení tzv. zředěných vod do recipientu (při intenzivních deštích, kde je nedostatená kapacita kanaliační sítě)
 • odtokový součinitel (koeficient) - pro výpočet redukovaných ploch odvodňovaného území. Je závislý na druhu odvodňované plochy (střecha, dlažba, tráva apod.) a sklonu odvodňované plochy. Součinitele odtoku viz norma ČSN 756101
 • periodicita (četnost) srážek - četnost deště s určitou intenzitou, neboli za jaké časové období se vyskytne déšť s danou intenzitou. Pro výpočet deště je obvykle počítáno s deštěm 2letým (n=0,5) nebo 5letým (n=0,2)
 • plošné vsakování - srážkové vody jsou zasáknuty v půdním profilu v ploše, vody nejsou svedeny do centrální zasakovací jímky, neuvažuje žádnou retenci
 • podzemní voda - zahrnuje veškerou vodu, vyskytující se pod zemským povrchem, podle původu může být juvenilní (původem z nitra země) a vadózní (vzniká průsakem srážkové vody pod zemský povrch)
 • propustnost zemin - schopnost pórovitého prostředí propouštět vodu pod vlivem hydraulického gradientu. Je-li propustnost vztažena k proudění kapaliny o určitých vlastnostech (podzemní voda), vyjadřuje se pomocí koeficientu filtrace (kf)
 • průleh - mělce tvarovaná prohlubeň v terénu určená k zasakování dešťových odtoků s krátkodobou nadzemní retencí, voda v průlehu by neměla přesahovat 30 cm
 • průmyslové vody - odpadní vody z technologických provozů, včetně vod chladících, většina musí být před vypuštěním předčištěna
 • přívalové deště - deště krátkého trvání, ale vysoké intenzity. Půda obvykle není schopná přirozeně zasáknout takové množství deště, proto se mění v nepropustnou plochu
 • recipient - jakákoli část vodstva (nejčastěji přirozený vodní tok), ktterá přijímá nějakou vodu. Pro potoky a odpadní vodu je recipientem řeka nebo nádrž
 • retence vody - schopnost zadržovat vodu, je dána rozdílem mezi přítokem a odtokem vody za časovou jednotku
 • retenční nádrž - nádrž pro dočasné zadržení srážkových vod ze střech, parkovišť, komunikací nebo dalších zpevněných ploch. Z nádrže je předpokládán odtok (obvykle řízený, škrcený) do vodoteče, kanalizace nebo jinam. Může být nadzemní (např. přirozená - poldr, betonová, plastová aj.) nebo podzemní (plastová monolitická, plastová ze vsakovacích bloků aj.)
 • řízený odtok (škrcený) - povolený regulovatelný odtok z retenční nádrže v l/s. Povolení k odtoku (do kanalizace, vodoteče apod.) musí být povolení příslušných úřadů nebo správců vodotečí, kanalizací apod.
 • součinitel odtoku - viz odtokový součinitel
 • splaškové vody - odpadní vody z kuchyní, koupelen, prádelen, záchodů, technické občanské vybavenosti a aj.
 • srážková voda - dle ČSN EN 1085 se jedná o vodu z atmosferických srážek, která ještě neobsahuje látky z povrchu. Dle "Vodního zákona" č. 254/2001 Sb. vyplývá, že srážkové vody se po dopadu na zemský povrch stávají vodami povrchovými a po jejich zasaku do půdního profilu vodami podzemními
 • syntetický déšť - modelový déšť s proměnnou intenzitou. Vychází z historických dešťů (naměřených ze skutečných dešťů v průběhu časového období) a zohledňuje to, že intenzita deště není po celou dobu jeho průběhu konstantní. Patří sem např. Šifaldův déšť nebo Dešťové katalogy.
 • škrtící trať - potrubí se zmenšenou kapacitou (tlakový průtok) pro zajištění požadovaného otoku
 • úhrn srážek - množství deště spadlé na zájmové území za daný interval v mm, obvykle se značí Hs
 • uliční vpust - zařízení pro zachycení otoku ze zpevněných ploch (400 m2), splaveniny zachycovány ve vyjímatelném koši nebo v kalovém prostoru
 • umělá infiltrace - umělé vytváření a rozmnožování zásob podzemní vody povrchovou vodou pomocí vsakovacího zařízení
 • vírový regulátor - zařízení tovární výroby zajišťující požadovaný regulovaný odtok
 • vsakovací podmínky - pro zasakování dešťové vody v půdě je nutné, aby byly splněny následující podmínky: koeficient infiltrace musí bý menší než 10-7 m/s, odstup od hladiny podzemní vody min. 1 m od spodní hrany zasakovacího zařízení, popř. je vhodné konzultovat s hydrogeologem stabilitu a geotechniku podloží. Dále musí být dodržen odstup od budov - min 1,5násobek hloubky základů a odstup od korun stromů - ve velikosti poloměru koruny (u nově vysazených stromů je nutné brát v úvahu poloměr předpokládané velkosti koruny v dospělosti stromu), popř. další podmínky stavby
 • vsakovací poldr - je záměrně upravený terén (vyhloubený, úprava navážkou) k povrchovému zasakování dešťových odtoků při výškách vzdutí nad 0,5 m
 • vsakovací potrubí - viz drenáž
 • vsakovací průleh - viz průleh
 • vsakovací rýha/příkop - je liniově nebo plošně uspořádané podpovrchové zasakování v rýze s nadzemním přívodem, který je vyplněn materiálem s dostatečnou mezerovitostí
 • vsakovací studna - se navrhuje v takových geologických podmínkách, ve kterých převládají málo propustné zeminy. Vsakovací šachta (studna) slouží jako podzemní retenční nádrž a je doplněna štěrkovým propustným podložím
 • vsakovací zařízení - zařízení, které umožňuje přivést vodu z nepropustných ploch do půdního profilu. Patří sem zejména vsakovací studny, vsakovací moduly (bloky, tunely), vsakovací potrubí aj.

3.1.2007 13:09:02 | přečteno 12406x | mudroch
 
Marley ČR s.r.o. © 2006  |  Průmyslová 367, 252 42 Vestec
 
an Aliaxis company
GLYNWED s.r.o. © 2015  |  Infolinka: 800 23 24 25  |  ICQ status ICQ 311-742-137  |  info@glynwed.cz  |  www.glynwed.cz  |  RSS 2.0
load